ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Om ons bedrijf te binden, moet elke bestelling aanvaard zijn door de directie, die zich het recht voorbehoudt om het schriftelijk te weigeren binnen 30 dagen na ondertekening.

2. De geleverde goederen blijven ons exclusief eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen.

3. Bij niet-betaling op de vervaldag kunnen de goederen door ons op kosten van de koper worden teruggenomen, waarbij de voorschotten automatisch verworven blijven.

4. Bestellingen die op de website geplaatst worden, worden pas geleverd na volledige betaling.

5. Onze vermelde prijzen zijn alleen geldig voor leveringen binnen drie maanden en waarvoor een minimum aanbetaling van 15% is betaald. Voor langere levering details, en op verzoek van de klant, zal het bedrijf de prijzen die van kracht zijn op het moment van levering.

6. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling.

7. Elk niet betaald bedrag brengt van rechtswege en van rechtswege een intrest op van 1,5% per maand. Bovendien leidt het niet betalen van een factuur op de vervaldag tot een verhoging van 20% van de factuur met een minimum van € 75,00.

8. In geval van terugtrekking kan een bijdrage in de kosten voor de verwijdering van de installatie worden gevraagd, ten belope van een bedrag. (colli met inbegrip van het vervoer, de revisie en de verpakking.

9. Onverminderd andersluidende bepalingen prevaleren onze algemene voorwaarden boven die van de andere contractanten.

10. Alle facturen zijn betaalbaar in Brussel, dit recht wordt niet opgeheven door het opmaken van een ontwerp op de koper.

11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze facturen contant betaalbaar. Het niet betalen van een enkele factuur op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo op alle andere facturen automatisch opeisbaar, zelfs als het nog niet opeisbaar is.

12. Uw installatie is gegarandeerd voor 2 jaar tegen alle gebreken aan grondstoffen.
De motor heeft een garantie van 8 jaar. De garantie op naam van de koper is niet overdraagbaar, deze is waardeloos als een verkeerde aansluiting, indien gerepareerd of getransformeerd door niet geautoriseerde personen, indien gebruikt met andere producten dan die geadviseerd.

12. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.